Software

Pro výuku, školení a odbornou činnost disponujeme následujícím softwarovým vybavením.

SimaPro 8 Analyst

SimaPro je jeden ze dvou nejpoužívanějších softwarů podporujících tvorbu analýz LCA – Life Cycle Assessment. LCA je metoda která umožňuje komplexní posouzení environmentálních aspektů životního cyklu produktu. Jedná se o přístup, při kterém jsou brány v úvahu všechny fáze životního cyklu od získávání surovin až po konečné uložení odpadu do země. LCA se tak stává jediným nástrojem, který může sloužit k identifikaci možností zlepšení posuzovaného produktu v rámci celého životního cyklu, neboť identifikuje fáze s největšími dopady na životní prostředí, tj., s největší spotřebou surovin a energie, nejvyššími emisemi do vody, půdy, ovzduší a největší produkcí pevného odpadu napříč celým produktovým systémem. Program SimaPro umožňuje provádět tyto komplexní analýzy díky napojení na rozsáhlé databáze environmentálních dopadů (Ecoinvent, USLCI,…).

Mimo to umožňuje:
snadné modelování různých produktových variant,
sledování široké palety kategorií dopadů (Cumulative Energy Demand, Carbon Footprint, Eco Indicator, EPD,…),
provádění citlivostních analýz a další.

Tecnomatix Plant Simulation

Tecnomatix Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software je nástrojem pro simulaci diskrétních událostí. S jeho pomocí je možné snáze vytvářet digitální modely výrobních a logistických procesů a systémů a následně provádět jejich simulaci a optimalizaci. Díky softwaru Plant Simulation můžeme každé důležité rozhodnutí pečlivě prověřit na základě rozsáhlých analýz, statistik a grafů. Jsme schopni bez narušení stávajících výrobních systémů ověřovat scénáře „co kdyby“. Můžeme ověřovat dopady plánů na nákup výrobních zařízení (stroje, manipulační prostředky, apod.) před jejich výsledným nákupem tak, abychom zabránili neefektivní investici. Můžeme provádět kapacitní bilancování, optimalizovat výkonnost výrobních systémů, navrhovat zcela nové výrobní systémy, apod. V dnešní době, kdy je podnikání ztíženo globalizací a nestabilitou prostředí, se tento nástroj stává důležitým prostředkem na cestě ke správným rozhodnutím a úspěchu. Bez ohledu na to, zda chceme minimalizovat náklady, zkrátit průběžnou dobu výroby nebo např. maximalizovat produkci.

Ukázka simulace montážní linky zadní nápravy ve společnosti Mercedes-Benz s využitím Tecnomatix Plant Simulation, zdroj: http://www.plm.automation.siemens.com/
plant

Markstrat

Markstrat je software od společnosti StratX, který je určen pro výuku strategického marketingu. Hru tvoří několik týmů. Každý tým má své vlastní produktové portfolio a je jen na něm, jakou zvolí prodejní a distribuční strategii, jaké zvolí projekty nebo zda zavede nový produkt apod. Každé rozhodnutí soupeřících týmů, je „reálné“ a má dopad na trh. Software tak uživatelům (studentům) umožňuje ověřovat svá rozhodnutí a testovat různé marketingové teorie prostřednictvím simulace dříve, než je budou mít možnost aplikovat v praxi.

Creditinfo

Creditinfo je informační systém o finanční a nefinanční situaci podniků. Systém vyvíjí společnost Creditinfo Solutions s.r.o.

MS Project

MS Project je světoznámý software od společnosti Microsoft, který usnadňuje a zefektivňuje plánování, řízení, předávání informací a předvídání změn podnikových projektů.

Počítačové modely v MS Excel

Ústav řízení a ekonomiky podniku je autorem celé řady manažerských nástrojů vytvořených na platformě MS Excel. Tyto modely vytvořené s využitím pokročilých funkcí MS Excel nachází uplatnění jak ve výuce, tak v podnikových aplikacích, kde mohou fungovat buď jako plnohodnotný informační systém nebo jako funkční prototyp pro vytvoření masivního IS na specializovaných platformách.

software_excel

Pro ilustraci představujeme několik referenčních modelů:

Modely

Charakteristika modelu Model NFP je užitečný SW nástroj usnadňující proces tvorby ročního podnikového plánu a ilustrující propojení nefinančních (počet prodaných kusu, spotřeba materiálu, lhůta splatnosti faktur atd.) a finančních veličin (zisk, cash-flow, atd.) v podnikovém plánu.

Typ modelu Výukový model, po úpravách komerčně využitelný

Základní vstupy (proměnné) Počty prodaných produktů Prodejní cena Lhůta splatnosti faktur dodavatelů/odběratelů Podnikové nákladové rozpočty Výše cizího kapitálu Kusovník, náklady na materiál a nakupované díly Plán investic Odpisový plán

Hlavní výstupy Plánový výkaz zisku a ztrát Plán cash-flow a stav hotovosti v jednotlivých měsících plánovacího období Plánová rozvaha

nfp

Charakteristika modelu
Model pro kalkulaci nákladů strojírenské zakázky v předvýrobní, výrobní a povýrobní fázi. Model aplikuje koncept Activity Based Costing, metodu hodinové nákladové sazby a kalkulaci pomocí příspěvku na úhradu.

Typ modelu
Výukový model, po úpravách komerčně využitelný

Základní vstupy (proměnné)
› Náklady strojů, středisek, pracovníků
› Kapacity strojů, středisek, pracovníků
› Pracnost jednotlivých činností a výrobních operací
› Kusovník, náklady na materiál a nakupované díly

Hlavní výstupy
› Přiřazení nákladů na zakázku v detailní struktuře - po jednotlivých fázích, po jednotlivých střediscích, atd.
› Možnost simulace dopadů změny jednotlivých vstupů

3p

Charakteristika modelu
Model MAM byl vytvořen jako model na podporu rozhodování, který tvoří specializovanou nadstavbu systému CMMS (Computerised Maintenance Management System) pro komplexní analýzy systému údržby. Jeho hlavním posláním je poskytovat manažerům údržby potřebné informace pro volbu vhodné strategie údržby pro vymezený systém strojů v podniku tak, aby byly efektivně využívány a alokovány zdroje vyčleněné na údržbu (jak lidské, tak finanční).

Typ modelu
Komerčně využitelný

Základní vstupy (proměnné)
› Karty strojů (charakteristika stroje - náklady, využití kapacity atd.)
› Failure Modes (charakteristika typických poruch – periodicita (MTBF), závažnost, důsledky, atd.)
› Zdroje údržby (profese, náklady, kapacity)

Hlavní výstupy
› Kvantifikace předpokládaných nákladů na údržbu daného stroje (přímé i nepřímé) při implementaci definované › › strategie údržby
› Kvantifikace předpokládaných na údržbu (přímé i nepřímé) celého hodnoceného souboru zařízení při implementaci definovaného strategického mixu údržby
› Vyhodnocení efektivity investic do údržby
› Prioritizace výrobních zařízení a investičních aktivit v oblasti údržby

 mam

Charakteristika modelu
Cílem modelu je detailně charakterizovat vliv změny technického řešení na ekonomické charakteristiky (zejména náklady) pro definovanou modelovou zakázku. V rámci modelu jsou srovnávány dvě progresivní technologie dělení materiálu prostřednictvím laseru a plazmy. Model detailně sleduje vliv jednotlivých parametrů na finální náklady zpracovávané zakázky.

Využití modelu
Výzkumný, po úpravách komerčně využitelný

Základní vstupy (proměnné)
› Typ materiálu a tloušťka
› Řezná rychlost
› Rychlost a počet zapichování
› Spotřeba a cena technických plynů
› Spotřeba a cena energie
› Další variabilní vstupy
› Pořizovací cena
› Kapacita stroje a její využití

Hlavní výstupy
› Detailní struktura výrobních nákladů na kus a celou zakázku pro jednotlivé výrobní technologie
› Citlivostní analýza jednotlivých vstupních parametrů
› Break Event Point využití kapacity pro jednotlivé výrobní technologie

tech2eko

Charakteristika modelu
Model byl vytvořen v rámci výzkumného projektu SHYMAN, jehož cílem je vývoj komerčně konkurenceschopné, velkoobjemové, kontinuální technologie výroby nanočástic. SHYMAN Cost Model umožňuje kalkulovat náklady na jednotlivé zakázky a je možné jej využít i pro celopodnikové plánování a ekonomické řízení.

Využití modelu
Komerční model

Základní vstupy (proměnné)
› Vstupní chemikálie a jejich ceny
› Hodinové průtoky
› Reakční teplota
› Požadovaná koncentrace a čistota nanočástic
› Využívané zařízení a jeho pořizovací hodnota

Hlavní výstupy
› Náklady a příspěvek na úhradu jednotlivých zakázek včetně detailní struktury
› Plán zpracování jednotlivých zakázek a využití kapacity výrobní technologie
› Přehled celkového hospodaření výrobního podniku

shyman