Výzkumné projekty

Na této stránce jsou uvedeny informace o vybraných výzkumných projektech řešených našimi pracovníky od roku 1998.

Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Scholz
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Prof. Ing. František Freiberg, CSc., Ing. Miroslav Žilka, Ing. Michal Koukal
Grantová podpora: Studentská grantová soutěž ČVUT
Trvání projektu: 2014-2016

Projekt si klade za cíl:
1. Demonstrovat potenciál využitelnosti modelů výroby vystavěných na bázi softwaru.
2. Simulace a vyhodnocení dopadů změn podstatných parametrů výrobního systému na výrobní náklady, časovou dimenzi, kvalitu, kapitálovou náročnost, objem zásob, pracnost a další výkonové aspekty výkonového procesu.
3. Vytvoření koncepce (metodiky) hodnocení přínosů digitalizace výrobních systémů založené na komplexním hodnocení technických, ekonomických a tržních aspektů výroby.
4. Publikační a prezentační činnost pro odbornou veřejnost, případně speciálně zaměřenou na zainteresované podniky.

Předpokládané výstupy jsou rozděleny dle etap:

V 1. etapě (2014) jsou předpokládány tyto výstupy:
› Rešerše v oblasti modelování výrobních systémů.
› Specifikace a porovnání jednotlivých softwarových řešení a obsažených nástrojů.
› Komplexní zdůvodnění výběru software pro definované výrobní procesy a jeho pořízení (z jiných prostředků, mimo SGS projekt).

V 2. etapě (2015 až 2016) jsou aktuálně očekávány tyto výstupy:
› Vyhodnocení efektivity optimalizace výrobního systému, posouzení výrobních ukazatelů (výrobní takt zařízení nebo výrobního systému, náklady na kus, využití výrobních zařízení, velikost skladových zásob, …).
› Vyhodnocení dopadů změn parametrů výrobního procesu na výstupy.
› Vyhodnocení citlivosti výstupů na změny v procesu.
› Souhrnné vyhodnocení přínosů digitalizace z pohledu času, nákladů a jiných výrobních ukazatelů.
› Vyhodnocení možností použití digitální továrny u nově vznikajících podniků a stávajících malých a středních podniků.

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Košťálek
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Ing. Cristian George Gruia, doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
Grantová podpora: Studentská grantová soutěž
Trvání projektu: 2013-2015

Cíle projektu:
Sestavení prakticky využitelné metodiky pro stanovení optimální sekvence zakázek a výrobních předstihů při rozvrhování výroby pomocí optimalizačních algoritmů (lineární programování, matematické modely, heuristické metody, genetické algoritmy).

Výstupy:
› Model pro stanovení optimální sekvence zakázek s ohledem na minimalizaci nastavovacích časů.
› Model pro optimální umístění nového prvku (např. stroje nebo centrálního skladu) do výrobního systému.
› Model pro optimalizaci logistických tras.

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D., Ing. Miroslav Prajer; Ing. Šárka Findová
Spolupracující organizace: University of Nottingham, University of Valladolid, Institute of High Pressure Physics, Applied Physics Research Group, Promethean Particles, Centro Ricerche FIAT, PPG Industries, Repsol, Solvay, TopGaN, Ceramisys, Van Loon Chemical Innovations, Pielaszek Research
Grantová podpora: 7. Rámcový program
Trvání projektu: 2001-2016

Hlavní výstupy:
Projekt SHYMAN se zaměřuje na vývoj nové technologie výroby nanomateriálů založené na principu hydrotermální syntézy (http://www.shyman.eu/process.php). Tento z chemického pohledu jednoduchý princip výroby nanomateriálů tzv. „mokou metodou“ otestovaný v laboratorních podmínkách je v rámci projektu převáděn na komerční průmyslovou nepřetržitou výrobu produkující řádově stovky tun vysoce kvalitních nanočástic (TiO2, CeO2, ZrO2, AlO(OH),…) rozptýlených ve vodě. Tyto nanočástice nachází široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Možnost jejich aplikace v komerčních produktech a jejich přínosy prověřují projektoví partneři – významní zástupci z řad evropského průmyslu (CRF-Fiat, PPG, SOLVAY, REPSOL a další).

Průmyslové aplikace nanomateriálů

Produktová aplikace / Průmyslové odvětví
› „kostní lešení“ / farmaceutický průmysl
› pokročilé PU pěny / stavebnictví, automotive
› krycí laky (odolné proti UV a poškrábání) / automotive
› pokročilé polymery / automotive
› nová generace organických fotovoltaických panelů / energetika, elektrotechnika

Hlavním úkolem ústavu v rámci projektu je posouzení dopadů na životní prostředí a nákladů spojených jak s vyvíjenou výrobní technologií, tak s vybranými produktovými aplikacemi nanomateriálů a to v průběhu celého jejich životního cyklu (tzv. analýzy Life Cycle Assesment a Life Cycle Costing. Naší úlohou je tedy prověření, zda výrobní technologie a produkty obsahující nanočástice jsou jak šetrné k životnímu prostředí, tak cenově konkurenceschopné ve srovnání s jinými výrobními technologiemi a alternativními produkty. Řešení této otázky je prováděno s využitím pokročilých softwarových nástrojů a rozsáhlých elektronických databází.

Hlavní výstupy projektu:
› Realizace procesu velkoobjemové kontinuální výroby nanočástic na bázi hydrotermální syntézy.
› Ověření aplikace nanočástic v rámci produktových case study.
› Posouzení environmentálních dopadů a ekonomické konkurenceschopnosti jak nově vyvíjené technologie výroby
nanočástic, tak jejich produktových aplikací.

Webové stránky projektu: http://www.shyman.eu/

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Ing. Barbora Stieberová, PhD.; Ing. Petr Žemlička
Spolupracující organizace: Leeds Metropolitan University, England; Jaume 1 University, Spain; Cracow University of Economics, Poland; FH Joanneum, Austria; 3s, Austria; DAA, Germany Vassan ammattikorkeakoulu Oy, Finland
Grantová podpora: Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Číslo projektu: 518586-LLP-LLP-1-ERASMUS-ECUE.
Trvání projektu: 2011 - 2013

Hlavní výstupy:
Work Based Learning as Integrated Curriculum (WBLIC) byl dvouletý mezinárodní výzkumný projekt zaměřený na identifikaci nejlepších zkušeností (best practices) v oblasti vzdělávacích programů na VŠ vytvořených ve spolupráci s praxí. Cílem projektu bylo zlepšit akreditované vysokoškolské studijní programy prostřednictvím rozvíjení a implementace konceptu integrovaného kurikula. Koncept integrovaného kurikula je chápán jako klíčový pro plánování a poskytování vzdělávání v souladu s potřebami trhu práce.

Partneři projektu sdíleli zkušenosti a přístupy k work-based-learning ze svých institucí v různých zemích, identifikovali nejvhodnější principy, vytvořili metodiku pro rozvoj a implementaci integrovaného kurikula založenou na nejlepších zkušenostech, která slouží představitelům vysokých škol, jejichž úkolem je rozvoj a zkvalitňování vzdělávacích programů.

Hlavní výstupy projektu:
› Přehled work-based learning v Evropě.
› 15 případových studií z partnerských vysokých škol, které poskytují podrobné informace o vzdělávacích programech vytvořených ve spolupráci s praxí.
› Metodika založená na nejlepších zkušenostech (Good practice framework) pro vysokoškolské instituce, zaměstnavatele, zaměstnavatelské organizace (pdf k dispozici na webových stránkách projektu).
› Minikonference organizované ve Vídni, Krakowě a Praze byly zaměřeny na testování relevance a aplikovatelnosti vytvořené metodiky (Good Practice framework) v jednotlivých národních kontextech.

Webové stránky projektu:http://www.wblic.org.uk/

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.; Ing Barbora Stieberová, Ph.D.; Doc. JUDr. František Klimeš, CSc., Ing. Vladimír Žáček, CSc., MBA
Spolupracující organizace: DTU Kodaň, IDEA Kolding, NICENT Belfast, HAN University Eindhoven
Grantová podpora: Operační program Praha adaptibilita (OPPA)
Trvání projektu: 2008 - 2010

Hlavní výstupy:
Cílem projektu je povzbudit technicky orientované studenty Fakulty strojní, ČVUT v Praze, aby plně zužitkovali nabyté odborné znalosti a rozšířili si klíčové manažerské a ekonomické vědomosti před vstupem do praxe.

Cíle projektu:
› Přiblížit témata relevantní pro každodenní řízení malého inovativního podniku, jako je například samostatné rozhodování, řízení lidí, projektů, podpora strategického, analytického a koncepčního myšlení založeného na informacích.
› Připravit absolventy na nejčastější ekonomické výzvy, které je po vstupu do praxe čekají, jako jsou tvorba business plánu, finančního plánu, zajištění zdrojů financování, tvorba rozpočtů výrobkových kalkulací atd..
› Povzbudit studenty ke vstupu do podnikání, jako alternativní možnosti úspěšné profesní kariéry a rozvíjení jejich sebevědomí při realizaci vlastních nápadů.
› Navázat a propagovat spolupráci s institucemi, které začínajícím podnikatelům poskytují zázemí a podporu (CzechInvest, MPO, podnikatelské inkubátory, ESF, banky).

Hlavní výstupy projektu:
Hlavním výstupem projektu je vytvoření zcela nového vzdělávacího předmětu, který rozvíjí studijní program posluchačů závěrečného ročníku bakalářského, magisterského i doktorského studia. Vzdělávací kurz probíhá kombinovanou formou:
› Distanční forma – využívání informačního portálu: e-learningové kurzy, testování dosažených znalostí, motivační videa, případové studie.
› Prezenční forma – účast na tematických workshopech, procvičování získaných vědomostí při týmovém řešení případových studií.

Základními stavebními kameny programu jsou:
1. Modul e-learnigové aplikace, která shrne esenciální poznatky z oblastí každodenní podnikatelské praxe (projektové řízení, tvorba business plánu, atd.).
2. Vytvoření souboru případových studií.
3. Tematické workshopy, kombinující vědomosti z elearningové aplikace a týmové řešení komplexní případové studie.
4. Krátká motivační videa a tzv. „success stories“ úspěšných mladých „inovátorů“ ČVUT v Praze.

Odpovědný řešitel: Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Prof. Ing. František Freiberg, CSc., Prof. Ing. K. Macík, CSc., Doc. Ing. J. Zahradník, CSc., Ing. Theodor Beran, PhD., Doc. Ing. František Klimeš, Doc. Ing. Michal Kavan, CSc., Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc., Ing. Jan Bauer, Doc. Ing. Václav Dolanský, CSc., Mgr. Pavel Sládek, PhD.
Spolupracující organizace: Fakulta strojní ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Úřad průmyslového vlastnictví, Institut svazu průmyslu ČR, rektorát ČVUT, TIC ČVUT.
Grantová podpora: ESF Projekt JPD 3 – 4.2 podpora inovací ČVUT TRIPOD CZ. 04.3.07/4.2.01.1.
Trvání projektu: 2006 - 2008

Hlavní výstupy:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality spolupráce vědy a výzkumu a podnikatelské sféry. Ve středu pozornosti stojí výchova k podnikatelství, v ochraně duševního vlastnictví a v oblasti transferu technologií a řízení projektů. Hlavním úkolem ústavu ŘEP je vytvořit modulární e-learningový kurz „Management a ekonomika podnikání“.

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Ing. Tomáš Peterka, Ing. Martin Plachý, Ing. Barbora Stieberová, Ing. Miroslav Žilka
Grantová podpora: Tento projekt je financován ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu hl. města Prahy a z Evropského sociálního fondu
Trvání projektu: 09/2006 - 08/2008

Hlavní výstupy:
Realizací projektu vznikl nový vzdělávací program v oblasti podnikového řízení, který prošel pilotním ověřením s manažery vybraných MSP. Vzdělávací program je zaměřen na technicko-manažersko-ekonomickou integraci v rámci podnikových procesů. Jeho koncept vychází z praktických zkušeností a současných teoretických přístupů, s důrazem na využití vhodných manažerských nástrojů pro malé a střední podniky (MSP).

Bližší informace o projektu naleznete zde.

Odpovědný řešitel: TOVEK s.r.o.+ prof. Z. Molnár
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: prof. Ing. Zdeněk Molnár
Grantová podpora: 1ET210170503
Trvání projektu: 2005 - 2007

Hlavní výstupy:
Vytvoření ontologie, na základě které bude možno sjednotit pohledy různých subjektů (organizátora, podnikatelských subjektů, investorů a manažerů) na problematiku identifikace příležitostí k vytváření synergických podnikatelských seskupení.

Výsledky výzkumu jsou směrovány do několika oblastí, ve kterých mohou být využity. Především je to oblast tvorby (vývoje) konkrétních znalostních bází na podporu zvyšování konkurenceschopnosti podniků, dále je to využití metodických nástrojů a postupů pro tvorbu taxonomií pro efektivní aplikaci analytických, rešeršních a monitorovacích systémů pro vytěžování informačních zdrojů (aplikace metod Competitive Intelligence).

V neposlední řadě budou výsledky výzkumu využitelné pro systémovou integraci externích informačních zdrojů do manažerských podnikových informačních systémů včetně vývoje. Důležitým výstupem pro podnikovou praxi bude ověřená metodika hodnocení efektivnosti výdajů do systémů konkurenčního zpravodajství.

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Václav Beran, DrSc. (FSv, ČVUT v Praze)
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Prof. Ing. František Freiberg, CSc., doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D., prof. Ing. Karel Macík, CSc.
Spolupracující organizace: Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Fakulta architektury ČVUT v Praze
Grantová podpora: C-VZ MŠMT
Trvání projektu: 2005 -2011

Hlavní výstupy:

Hlavním cílem výzkumného záměru bylo zvýšit přínos stavebních investic (budov i staveb) pro ekonomiku České republiky a společnost ve vybraných problémech, jejichž řešení považuje široká veřejnost za naléhavé. Za tím účelem je třeba splnit tyto dílčí cíle:

1. Vytvořit teorii a praktické aplikace funkce užitků stavebního díla v čase tak, aby vznikl relevantní nástroj integrující uživatelské nároky, zadání uživatele, rizika, neurčitosti a časový faktor potenciální uživatelské příležitosti vázané k stavebnímu dílu v kontextu fyzického i sociálního prostředí. Vedle cyklů nákladového charakteru (řešeno v letech 1999 – 2004) rozvinout dále cykly užitku a jejich komparativních výhod.

2. Zavedení metodického přístupu GRID do technicko-ekonomických disciplin a vytvoření odpovídajících praktických aplikací pro předmět řešení, vedle cyklu nákladového charakteru, řešeno v letech 1999 – 2004.

3. Vytvořit praktický nástroj hodnocení užitné hodnoty a ceny technického díla s dlouhodobým životním cyklem z pohledu uživatele. Za tím účelem je třeba vytvořit koncepci hodnoty místa a polohy, jež by nahradila tradiční pojetí založené na fyzické dostupnosti a odpovídala by podmínkám nové ekonomiky, kde se uplatňuje též symbolický rozměr a měkké faktory lokalizace. Zejména při pořizování veřejných statků financovaných z veřejných zdrojů, nebo dlouhodobě zatěžujících veřejné zdroje (na příklad ekologicky obtížným odstraněním technického díla (současná problematika tzv. brownfields), musí být v praktickém použití u výrobků s dlouhodobým spotřebním cyklem vedena zcela jinými kriterii, než je minimalizace nákladů či maximalizace finanční efektivnosti.

4. Vytvořit nástroje pro rozhodování o nakládání se stavební substancí a územím s ohledem na jeho užitné hodnoty a potenciál trhu z hlediska municipalit, státních orgánů a minoritních skupin.

5. Zajistit praktickou využitelnost a seznámení veřejnosti s výsledky výzkumného záměru.


Ke splnění výše uvedených cílů bylo třeba se zabývat:
› identifikaci procesů v různých oblastech stavebnictví a strojírenství na základě procesní představy a toků (linearita versus nelinearita procesního popisu, stabilita, charakteristiky energetické náročnosti apod.)
› definováním klíčových ukazatelů efektivnosti procesů se zvláštním zaměřením na ukazatele užitku a na lidský faktor (tzv. měkké faktory a vazba na předcházející bod.)
› distribucí znalostí projektového managementu a facility managementu
› distribucí znalostí v procesech aplikací metod znalostního inženýrství, charakteristiky mikroekonomiky a externalit, tzv. nová ekonomika – možnosti a limity
› modelováním procesů (zejména vizualizaci a simulaci procesů) se zaměřením na optimalizaci procesů
› metodami strategického plánování v inovačních procesech ve stavebnictví s vazbou na strojírenství, elektrotechniku, chemii,informačními a komunikačními technologiemi pro řízení procesů, zejména technologie pro řízení znalostí

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Ing. Barbora Košetická
Spolupracující organizace: 3s Unternehmensberatung GmbH, AQA, Turku Polytechnic, Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Center for Higher Education Studies, Leeds Metropolitan University, Universitat Jaume, ANECA, Navreme Boheme, European University Association, Universitat de Valencia
Grantová podpora: Leonardo da Vinci: PILOT PROJECTS, LANGUAGE COMPETENCES, TRANSNATIONAL NETWORKS. AGREEMENT
Trvání projektu: 2005 - 2007

Hlavní výstupy:

Projekt byl zaměřen na rozvoj zajišťování kvality ve vybraných klíčových procesech vzdělávacích institucí v souladu s Boloňským procesem. Cílem projektu bylo rozvinout procesy zajišťování kvality zaměřené na prakticky orientované vysokoškolské vzdělávání v prostředí Evropských zemí.

Hlavním výstupem projektu je Interaktivní nástroj sloužící vzdělávacím institucím pro rozvoj kvality řízení procesů spojených s prakticky zaměřeným vzděláváním. Každý z projektových partnerů zpracoval jako benchmark pro rozvoj interaktivního nástroje klíčový proces ze své instituce. Pro každý proces byl vytvořen informační systém pro podporu zjišťování jeho kvality, navržen jeho model a vytvořen systém hodnocení kvalty klíčového procesu.

Předmětem řešení ústavu ŘEP byl klíčový proces „Tvorba studijních programů ve spolupráci s průmyslem“. V rámci projektu byl proveden průzkum názorů absolventů oboru Řízení a ekonomika podniku a rovněž průzkum názorů zaměstnavatelů absolventů tohoto oboru. Cílem těchto průzkumů bylo získat podněty pro rozvoj studijního oboru Řízení a ekonomika podniku v souladu s potřebami trhu práce. Dále bylo záměrem vytvořit síť kontaktů na absolventy a zaměstnavatele a začít s nimi budovat užší vztah.

Průzkum názorů absolventů byl zaměřen na tyto oblasti:
a) charakteristika zaměstnání absolventů (název společnosti, odvětví, pracovní pozice, charakter vykonávané práce, spokojenost se současným zaměstnáním),
b) využití znalostí a dovedností v praxi – odborné, soft skills, jazykové (do jaké míry byli absolventi připraveni v rámci jednotlivých předmětů na zvládání požadavků praxe a co si museli doplnit),
c) hodnocení studia, jednotlivých forem a průběhu výuky a návrhy na zlepšení,
d) identifikace se studiem a zájem o pravidelná setkání absolventů organizovaná ze strany školy.

Hloubkové osobní rozhovory se zaměstnavateli byly zaměřeny na získání názorů na několik tematických okruhů, mezi něž patří např.: dovednosti absolventů, dále pak názory na důležitost praxe a možnosti jejího zajištění ze strany zaměstnavatelů. Byla také zjišťována ochota zaměstnavatelů spolupracovat při úpravě studijních programů (zájem o účast v Advisory Board).

Webové stránky projektu: http://www.dequ-info.net

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Prof. Ing. F. Freiberg, CSc., Prof. Ing. K. Macík, CSc., Prof. Ing. J. Mádl, CSc. (Ú12123) + asistenti + doktorandi
Spolupracující organizace: Katedra manažerského účetnictví, VŠE v Praze
Spoluřešitelé: Prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Prof. Ing. J. Fibírová, CSc., Ing. L. Šoljaková, CSc.
Grantová podpora: GAČR č. 402/03/1386
Trvání projektu: 2003-2005

Hlavní výstupy:
› Určení integračních charakteristik controllingu a manažerského účetnictví významných pro podnikové řízení.
› Specifikace integračních charakteristik vybraných manažerských nástrojů podnikového řízení.
› Rozbory výsledků v pracovních týmech se zahraničními partnery.

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. František Freiberg, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Ing. V. Brdek, Prof. Ing. K. Macík, CSc., Doc. Ing. M. Zralý, CSc., Ing. P. Žemlička
Spolupracující organizace: Badegruber & Partner GmbH (Rakousko), West Pirkanmaa District Municipal Federation of Education (Finsko), FASE, S.L. (Španělsko), University of Glamorgan (Anglie), University of Southampton New College (Anglie), World Education Fellowship (Anglie), Technical University of Liberec (ČR), Centre for Higher Education Studies (ČR).
Grantová podpora: Socrates-Grundtvig Project 89775-CP-1-2001-CZ-Grundtvig-G1
Trvání projektu: 2001-2004

Hlavní výstupy:
Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření modulárního, flexibilního souboru vzdělávacích kurzů k podpoře celoživotní vzdělávání v rámci evropského kontextu s cílem poskytnout kompetentním pracovníkům v oblasti vzdělávání příležitost k rozvoji jejich vlastních zkušeností. Výstup obsahoval 11 modulů vytvořených s využitím ODL technologie a e-learningového prostředí. V rámci projektu byly sledovány primárně tyto cíle:

› Umožnit členům cílových skupin (vzdělávací pracovníci v širokém spektru institucí) porozumět klíčovým faktorům a problémům, které se týkají institucí poskytujících celoživotní vzdělávání, vnímat jejich souvislosti a sdílet zkušenost a náměty.
› Vytvořit kurzy na bázi flexibilního systému distančního vzdělávání podporovaných distanční mi technologiemi. Obsahem kurzů byly např. témata finančního řízení, marketingu, technologie distanční výuky institucí poskytující celoživotní vzdělávání.
› Poskytnout učební texty, které budou snadno přístupné, a modifikovatelné podle země užití a periodicky aktualizované.
› Podporovat úsilí o inovace a kontinuální zlepšování personálního rozvoje v celoživotním vzdělávání a tréningu.

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. (Ú12123)
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Doc. Ing. M. Kavan, CSc.
Spolupracující organizace: TU-Dresden, TU-Budapest, TU-Liverpool
Grantová podpora: Leonardo 2, EU D/99/2/013043/PI/II.1.1.c/Kont
Trvání projektu: 2000-2003

Hlavní výstupy:
Uspořádání mezinárodní konference k danému tématu.
Využití výsledků projektu při školení managementu vybraných čs. podniků.

Odpovědný řešitel: Doc. Votava (ZČU Plzeň), Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Spolupracující organizace: ZČU v Plzni, UK v Praze, Univerzita of Genova, King’s College London, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Trexima Zlín, Úřad práce Plzeň, Berufliche Fortbildungzenter der Bayerischen Wirtschaft, Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria
Grantová podpora: Leonardo da Vinci CZ/00B/F/PP-134013
Trvání projektu: 2000/12 - 2003/11

Hlavní výstupy:
› Průzkum stavu, potřeb a možností rozvoje e-learningu v malých a středních podnicích a úřadech práce v partnerských zemích (Itálie, SRN, ČR, UK).
› Vývoj a odpilotování dvou e-learningových modulů v Learning Management Systemu EDEN a to jak v češtině, tak i v angličtině: Podnikové informační systémy; Elektronické obchodování.
› Diseminace 27 modulů vyvinutých modulů s tématikou: Informační technologie v podnikové praxi; Informační a komunikační technologie v podnikové praxi; Řízení podniku; Projektový management; Výrobní procesy.

Odpovědný řešitel: Prof. František Trnka (UTB Zlín), Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Grantová podpora: MŠMT 265300021
Trvání projektu: 1999–2004

Hlavní výstupy:
› Výzkum stavu využívání znalostního managementu v českých podnicích a analýza možností jeho využití pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
› Výzkum stavu informační bezpečnosti v českých podnicích a analýza jejího významu a možností pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
› Výzkum stavu využívání Data Miningu a v českých podnicích a analýza možností jeho využití pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
› Výzkum stavu využívání internetových technologií a Internetu v českých podnicích a analýza možností jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Karel Macík, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Prof. Ing. F. Freiberg CSc., Doc. Ing. V. Dolanský, CSc., Doc. Ing. J. Kožíšek, CSc., Prof. Ing. Dr. J. Vysušil, CSc., Doc. Ing. J. Zahradník, CSc., Doc. Ing. M. Zralý, CSc.
Grantová podpora: grant: MŠMT č.212200008
Trvání projektu: 1998-2004

Hlavní výstupy:
› Využití integrační metodologie OČI/OVY pro integrované produktové řízení – model (Doc. Zralý, Ing. Plachý).
› Návrh a ověření modelu pro hodnocení vědecko-výzkumné činnosti na technické univerzitě (Prof. Freiberg, Doc. Dolanský, Prof. Macík, Doc. Zahradník, Ing. Jobánek, Ing. Rejha, Ing. Soukup).
› Simulační model pro stanovení předvýrobních, výrobních a povýrobních nákladů strojírenských výrobků (Doc. Zralý, Ing. Šmíd).
› Model plánování a rozhodování v integrovaném inženýrství (Doc. Zahradník, Ing. Michalík, Ing. Prajer).
› Modelování cílových nákladů nových strojírenských výrobků – Target Costing, strukturní modely (Prof. Macík, Ing. Zeman).

Odpovědný řešitel: Prof. Ing. František Freiberg, CSc., Prof. Ing. K. Macík, CSc.
Další řešitelé z Ústavu ŘEP: Doc. Ing. J. Zahradník, CSc., Doc. Ing. M. Zralý, CSc.
Spolupracující organizace: České vysoké učení technické v Praze, ČR, Centrum pro studium vysokého školství, Praha, ČR, Masarykova univerzita v Brně, ČR, Západočeská univerzita v Plzni, ČR, Vysoké učení technické v Brně, ČR, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ČR, University of East London, GB, University of Luton, GB, University of Glamorgan, GB, Johannes Kepler University Linz, AT,POHTO (The Institute for Management and Technological Training), Oulu, FI.
Grantová podpora: grant: Tempus Phare Compact Measures Project Contract n.CME-97-3026
Trvání projektu: 1998-2000

Hlavní výstupy:

Rostoucí intenzita konkurence a potřeba rychlé, komplexní a odpovídající reakce na změny v okolí si vynucují u těchto institucí zvýšení kvality jejich managementu za účinné aplikace moderních marketingových nástrojů a metod. Orientace projektu do oblasti marketingového řízení vysokých škol byla vedena snahou pomoci překonat určitý odstup vysokých škol od marketingu, identifikovat základní cíle, metody a prostředky vysokoškolského marketingu a pomoci stimulovat zavádění marketingu do vysokoškolské řídící praxe. Kooperace se zahraničními institucemi umožnila čerpat poučení o významu, úloze, nástrojích a metodách marketingu přímo z řídící praxe partnerských zahraničních institucí.

Snahou bylo posílit povědomí o tom o marketingovém řízení univerzity, iniciovat tržní orientaci mezi řídícími pracovníky českých univerzit a zavést tržní principy do systému řízení českých univerzit. Dalším cílem bylo v e vybraných případech provést marketingový audit s cílem porozumět na základě průzkumu všech disponibilních relevantních informací stávající situaci uvnitř a v okolí univerzity pomocí. Zkušenosti získané v rámci projektu od partnerů z EU a ověření jejich aplikovatelnosti v ČR byly sumarizovány v Kompendiu nejlepší praxe marketingu univerzit (Compendium of Good Practice of Marketing at Universities.