Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

19. ročník - Inteligentní výroba v digitální ekonomice - středa 3. 10. 2018

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2000 každoročně při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořadatelem odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Konference má svůj vlastní sborník s ISBN a ISSN. Pravidelným partnerem konference je Svaz strojírenské technologie. 

  Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 19. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku je Inteligentní výroba v digitální ekonomice. Konference se uskuteční ve středu 3. 10. 2018 od 8:30 do 18:00, v sále B Kongresového centra BVV a koná se, jako tradičně, při příležitosti 60. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Registrovaní účastníci mají zajištěn vstup na MSV. Bližší informace, program a registrace naleznete zde na webu.
  Záštitu nad konferencí převzali:
 • - prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – děkan Fakulty strojní, České vysoké učení technické v Praze
 • - doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. – děkan Fakulty strojní, Západočeská univerzita v Plzni
  V letošním roce bude navíc součástí i mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2018, kterou pravidelně pořádá Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Západočeské univerzity v Plzni. Bližší informace k doktorandské sekci/aplikační sekci konference naleznete zde.
  Zabýváte se průmyslovou výrobou a je pro Vás čím dál těžší udržet si konkurenceschopnost? Máte pocit, že produktivita práce ve Vašem podniku stagnuje? Nezvládáte plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků a celkově se přizpůsobovat současným tržním podmínkám? Nebo se prostě jen zajímáte o současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace? Pak je 19. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků určen právě pro Vás.
  Letos bude hlavním tématem Inteligentní výroba v digitální ekonomice. Cílem konference bude hledání správných cest, jak řešit výše zmíněné obavy a palčivé problémy. Vystoupení, diskuse a sborník doprovodných příspěvků se budou v tomto ohledu zaměřovat především na problematiku projektování, optimalizace a efektivní řízení podnikových výrobních a logistických procesů a systému s vyžitím moderních přístupů a nástrojů. Konkrétně se bude jednat o následující tematické oblasti:
 • - Projektování výrobních procesů a systémů s využitím pokročilých nástrojů a digitalizace
 • - Optimalizace a zefektivňování výrobních procesů a systémů s využitím pokročilých nástrojů
 • - Moderní řízení výrobních a logistických procesů
 • - Měření ekonomické efektivity výrobních a logistických procesů
 • - Moderní přístupy pro kalkulaci nákladů výrobních etap
 • - Hodnocení environmentálních dopadů výrobních procesů a produktů
 • - Rozvoj manažerských a inženýrských kompetencí pro inteligentní výrobu
  Inteligentní výrobu bychom neměli vnímat ve zkratce jako plně automatizovanou výrobu řízenou umělou inteligencí. Smyslem našeho snažení by nemělo být člověka z výroby zcela odstranit, ale využívat lidskou kreativitu a potenciál k tomu, aby byla výroba maximálně efektivní a bez zbytečných ztrát. V tomto ohledu se konference bude rovněž orientovat na problematiku budování kompetencí pro inteligentní výrobu. O lidech a s lidmi, to je cesta, jak dosahovat dlouhodobé prosperity a vysoké konkurenceschopnosti.
  Pro koho je konference určena zejména:
 • - Pro podnikatele, podniky a jejich zaměstnance z oblasti průmyslové výroby
 • - Pro instituce a podniky zaměřující se na podporu inovací a zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity práce
 • - Pro členy akademické sféry – jak vysokoškolské pracovníky, tak studenty bakalářského, inženýrského a doktorského studia
 • - Pro zájemce z řad odborné i laické veřejnost
  Posláním konference je tradičně, stejně jako v minulých letech, v prvé řadě:
 • - Vytvářet prostor pro diskuzi s kvalifikovanými odborníky a informovat o best practices v dané oblasti.
 • - Být významným informačně-inspiračním zdrojem.
 • - Vytvářet podhoubí pro výměnu poznatků, kontaktů a další spolupráci.
 • - Spojovat akademickou sféru s podnikovou praxí, veřejností a dalšími subjekty.
 • - Prezentovat činnosti univerzit a vysokých škol mimo jejich půdu.
 • - Podporovat mladé vědecké pracovníky a utvrzovat je v tom, že jejich práce má smysl.
08:30 - 09:00
Registrace účastníků
Zahájení konference
09:00 - 09:30
Úvodní slovo pořadatele a partnerů
I. Blok - Inteligentní výroba v digitální ekonomice - současné a budoucí aplikace v podnikové praxi
09:30 - 10:30
Přednášky
10:30 - 11:00
Moderovaná diskuze
11:00 - 11:30
Cofee Break
II. Blok - Vytváření kompetencí pro inteligentní výrobu - spolupráce průmyslu a univerzit
11:30 - 12:30
Přednášky
12:30 - 13:00
Moderovaná diskuze
13:00 - 14:00
Oběd (zajišťuje si každý účastník samostatně)
III. Blok - Aplikace nástrojů inteligentní výroby v pedagogické a podnikové praxi
Doktorandská sekce/aplikační sekce
14:00 - 14:15
Úvodní slovo
14:15 - 16:00
Prezentace vybraných nejlepších příspěvků (6x15 minut) a diskuze
16:00 - 18:00
Posterová sekce – prezentace, diskuse s autory
Změna programu vyhrazena.
 • Ing. Roman Dvořák
 • šéfredaktor a vydavatel, MM publishing, s.r.o.
 • Disruptivní technologie - Pokrok transformující náš život, podnikání i globální ekonomiku
 • Jan Mlejnský
 • Sales and Product Development Manager, Merica s.r.o.
 • Rozvrhování a optimalizace výroby
 • Ing. Jiří Merz, MBA
 • jednatel a spolumajitel, Merz s.r.o.
 • Internet věcí (IoT) v průmyslu – potřeby uživatelů vs. moderní technologie – rozumíme si?
 • Ing. Marek Bárdy, Ph.D.
 • jednatel, CIE consulting s.r.o.
 • Metody průmyslového inženýrství a jejich transformace v inteligentní výrobu
 • doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
 • vedoucí katedry, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, Katedra průmyslového inženýrství a managementu
 • Co očekává praxe od absolventa?
 • Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.
 • tajemník ústavu, ČVUT v Praze - Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku
 • Inženýr-Manažer pro inteligentní výrobu
   
  Změna přednášejících a témat vyhrazena.
  Bližší informace pro účastníky konference, respektive návštěvníky MSV 2018 jsou k dispozici zde.
  K registraci na konferenci použijte zde umístěný formulář. Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Registrace bude ukončena nejpozději 2. 10. 2018 nebo při naplnění kapacity sálu.
  Alternativně je registraci možné provést i prostřednictvím emailu a to na adrese: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz. Do předmětu emailu prosím uveďte "Registrace Integrované inženýrství 2018" a do obsahu zprávy své jméno, příjmení, název zaměstnavatele, pracovní pozici a případně telefonní číslo.
  Součástí konference je sborník příspěvků s přiděleným ISBN a ISSN. Součástí sborníku jsou příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením. Autoři příspěvků vybraných odbornou komisí budou mít možnost svůj příspěvek prezentovat v III. bloku konference a budou moci rozšířenou verzi zaslat k recenznímu řízení do časopisu Acta Polytechnica. Ostatní autoři budou moci prezentovat svůj příspěvek formou posteru.
Požadavky na příspěvek
  Prosíme všechny autory, aby dodržovali následující pokyny:
 • - Rozsah příspěvku je 5-7 stran (formát A4)
 • - Jazyk příspěvku: čeština, slovenština, angličtina
 • - Text příspěvku ve formátu *.docx (*.rtf, *.doc)
 • - Pro zpracování příspěvku použijte šablonu zde (.docx)
Termíny
 • - 06. 08. 2018 – zaslání příspěvku prostřednictvím emailu na adresu: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz
 • - 20. 08. 2018 – vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku na základě recenzního řízení
 • - 02. 09. 2018 – zaslání finálního, upraveného příspěvku dle požadavků recenzního řízení
Recenzní řízení
  Příspěvek bude hodnocen recenzenty konference. Hodnoceno bude především splnění následujících kritérií:
 • - Odpovídající téma a charakter příspěvku dle definovaných pravidel
 • - Formální zpracování článku dle vzorové šablony (vč. dodržení struktury vědeckého článku)
 • - Úroveň stylistická a jazyková
 • - Zpracování seznamu literatury a citací dle stanovených norem
Programový výbor
 • prof. Ing. František Freiberg, CSc. – České vysoké učení technické v Praze
 • doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni
 • doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. – ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s
 • Ing. Oldřich Paclík, CSc. – Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
 • doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. – Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.
Organizační výbor
 • Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze
 • Ing. Pavel Scholz – České vysoké učení technické v Praze
 • Ing. Marta Špačková – České vysoké učení technické v Praze
 • Ing. Jana Benešová – Západočeská univerzita v Plzni
 • Ing. Viktoria Hořánek – Západočeská univerzita v Plzni
 • doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. – ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
 • Ing. Jiří Barták – Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní
Ústav řízení a ekonomiky podniku
Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2
Česká republika

Konferenční email: iivrpp (zavináč) fs.cvut.cz

Sekretariát ústavu
Blanka Marzuki
Telefon: +420 224 355 798
Email: blanka.marzuki (zavináč) fs.cvut.cz

Bližší informace k doktorandské sekci/aplikační sekci konference
http://pi.zcu.cz/

Minulé ročníky

2017

Dne 11. října 2017 se při příležitosti konání 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnil 18. ročník konference v rámci cyklu „Integrované inženýrství průmyslových podniků“ s tématickým zaměřením „Problémy znalostního managementu v podniku 21. století“. Podrobné informace o konferenci naleznete v přílohách. O 18. ročníku konference je k dispozici i článek na webu MSV Brno.

Přílohy

2016

Dne 4. 10. 2016 se uskutečnil již 17. ročník konference s tématem „Moderní trendy v řízení procesů průmyslových podniků“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni Doc. Ing. Milana Edla, PhD., a za spolupráce s Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ. Na konferenci vystoupili jak představitelé a akademičtí specialisté obou pořadatelských fakult, tak i významní představitelé jejich partnerských podniků a dalších spolupracujících organizací. Akce byla i součástí celoročního programu České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ.

2015

Dne 15. 9. 2015 se uskutečnil 16. ročník konference s tématem „Technicko-manažerské vzdělávání – klíčový faktor pro konkurenceschopnost“. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Asociací exportérů ČR, Hospodářskou komorou České republiky a společností Boltjes Group. Zároveň konference proběhla v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání.

2014

Dne 30.9.2014 se při příležitosti 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnila v Kongresovém centru již 15. konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniku. Tématem 15. ročníku konference byly: „Moderní nástroje pro podporu podnikového řízení a zvyšování konkurenceschopnosti podniků“.

2013

Ústav řízení a ekonomiky podniku, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, připravil ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie při příležitosti 55. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně sborník odborných příspěvků konferenční povahy z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Téma 14. ročníku konference bylo: „Obchodní potenciál špičkových výrobních technologií“.

2012

Téma 13. ročníku konference bylo zaměřeno na: „Předpoklady úspěchu na trzích v globalizovaném světě“. Téma a náplň konference se ukázalo zajímavým pro 47 účastníků.