Brno 2016

 

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní
Ústav řízení a ekonomiky podniku
a
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní
Katedra průmyslového inženýrství
a
Svaz strojírenské technologie
a
Česká technologická platforma Strojírenství

 

spolupořádají dne 4.10.2016

17. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

z cyklu

INTEGROVANÉHO INŽENÝRSTVÍ

s tématickým zaměřením:

„MODERNÍ TRENDY V ŘÍZENÍ PROCESŮ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ“

Letošní již 17. ročník tradiční mezinárodní konference se uskuteční pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni Doc. Ing. Milana Edla, PhD., a za spolupráce s Českou technologickou platformou STROJÍRENSTVÍ. Na konferenci vystoupí jak představitelé a akademičtí specialisté obou pořadatelských fakult, tak i významní představitelé jejich partnerských podniků a dalších spolupracujících organizací. Akce je i součástí celoročního programu České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ, jejíž představitelé i členové se této konference rovněž zúčastní.

Cíl konference:

Cílem konference je konfrontace vysokoškolských poznatků o rozvoji a řízení dynamicky se vyvíjejících procesů průmyslových podniků s praktickými zkušenostmi významných manažerů českých i zahraničních podniků. Konference si bude všímat zejména aktuálních i dlouhodobých trendů v této oblasti a jednotlivé příspěvky pak budou i úvodem do diskuse účastníků konference ke zvoleným tématům. Jedním z hlavních témat konference je příprava a realizace národní iniciativy PRŮMYSL 4:0, jejíž zvládnutí je úhelným kamenem zachování, popř. rozvoj pozice českého strojírenství v rámci evropského průmyslu. Vedle stručné rekapitulace základních charakteristik této iniciativy jsou příspěvky zaměřeny hlavně na problémy spojené s její implementací v českých podnicích a organizacích a na definování a realizaci zcela nových nároků na vysokoškolské studium na strojních, resp. technických, popř. i jiných fakultách. Přednesené příspěvky i závěry diskuse k jednotlivým tématům budou i součástí vydaného sborníku z této konference.

Komu je konference určena:Konference je určena na jedné straně podnikovému managementu všech úrovní průmyslových podniků i dalším zájemcům z těchto podniků a jejich spolupracujících institucí, na straně druhé má být významným informačním a inspiračním zdrojem pro vysokoškolské, (případně středoškolské) pracovníky technických škol i jiných fakult, studenty inženýrského a doktorského studia a v neposlední řadě i pro zájemce o předpokládané a nezbytné změny v průmyslových procesech z řad odborných organizací i laické veřejnosti.

Místo konání:Kongresové centrum BVV, sál B, Výstaviště 405/1, Brno
www.bvv.cz/navstevnici/